โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ผู้บริหาร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง   

 

Image aab7a0400

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 

โทรศัพท์:0-5482-9791 โทรสาร:0-5482-9792

                                                            

โครงสร้างการบริหาร

 

148436

นายทองยุทธ  คำแปง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 18

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Image 947ba02

นางสาวปัทมาภรณ์   ดีปาละ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 15

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

148443

นายเชิดศักดิ์   ธรรมิรัตนเกษม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี     

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 19

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

148426

นางสาวรัตติกาล  ว่องวิกย์การ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 20

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 S 8375603385175 นางปาริชาติ  ขันคลาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 12

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
148425

นางสาววิชุตา  ต๊ะใจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 14

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 148437

 นางสาวนิสา  ใจจันติ๊บ


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 15

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางชลิดา  อ๋อง


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 14

E-mail : 

 

นางสาวณปภัช  จิระนันทิกุล


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 17

E-mail : 

 155014

 

นายภูบดินทร์   จันนันโท

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 26

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.