โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ผู้บริหาร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง   

 

 

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 

โทรศัพท์:0-5482-9791 โทรสาร:0-5482-9792
E-mail : 
 

                                                             

โครงสร้างการบริหาร

148904

นางฉันทนา  เยี่ยงพฤกษาวัลย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 12

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pa นางปาริชาติ  ขันคลาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 12

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sit นายสิทธิศักดิ์   ศรีสะอาด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 11

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
148435

นางสาวจารุวรรณ  เถินบุรินทร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 18

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 148436

นายทองยุทธ  คำแปง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 20

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

148430

นางสาวปัทมาภรณ์   ดีปาละ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 15

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

148443

 นายเชิดศักดิ์   ธรรมิรัตนเกษม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี     

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 19

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

148429

 นางสาวนภาจรัส  อำมาตย์โยธิน


นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี     

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 19

E-mail : 

148425

นางสาววิชุตา  ต๊ะใจ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 14

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 148906

นางสาวพีรนุช   คำหล้า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 14

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

148426

นางสาวรัตติกาล  ว่องวิทย์การ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 20

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 148437

 นางสาวนิสา  ใจจันติ๊บ


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 15

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายภูบดินทร์   จันนันโท

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 26

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 148901

 

นายกิตติศักดิ์  ลับโกษา

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 26

E-mail :