โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ผู้บริหาร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง   

 

 

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 

โทรศัพท์:0-5482-9791 โทรสาร:0-5482-9792
E-mail : 
 

                                                             

โครงสร้างการบริหาร 

 
Aor

นางฉันทนา  เยี่ยงพฤกษาวัลย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 12

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

pa นางปาริชาติ  ขันคลาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 12

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sit นายสิทธิศักดิ์   ศรีสะอาด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 11

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ja

นางสาวจารุวรรณ  เถินบุรินทร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 18

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 yut

นายทองยุทธ  คำแปง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 20

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

puj

นางสาวปัทมาภรณ์   ดีปาละ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 15

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cherd

นายเชิดศักดิ์   ธรรมิรัตนเกษม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี     

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 19

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jieb

นางสาววิชุตา  ต๊ะใจ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 14

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nut

นางสาวพีรนุช   คำหล้า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 14

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eak

นายภูบดินทร์   จันนันโท

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 26

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายกิตติศักดิ์  ลับโกษา

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 26

E-mail :

 

นางสาวรัตติกาล  ว่องวิทย์การ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 20

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวนิสา  ใจจันติ๊บ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 15

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

aoi

นางสาวนภาจรัส  อำมาตย์โยธิน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี     

โทรศัพท์ 0-5482-9791 ต่อ 19

E-mail :