วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 อำเภองาว จังหวัด ลำปาง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561
อำเภองาว จังหวัด ลำปาง

timeline 20180111 153826

timeline 20180111 153828

timeline 20180111 153829

timeline 20180111 153830

       วันที่ 11 มกราคม 2561 นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 อำเภองาว จังหวัด ลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหลวงใต้ หมู่ 7 อำเภองาว จังหวัด ลำปาง โดยมี นาย สิทธิ์ศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภองาวเป็นประธานในพิธิเปิดโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 200 ราย