เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ปี 2561

     เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ปี 2561

S 29646859

S 29646857

       วันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยนายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ปี 2561 ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด ณ ศาลากลางเอกประสงค์ SME หมู่ 5 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 30 ราย