สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม

สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม

41489

41490

41491

        วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจต้นทุนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวน 34 ราย