ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

41484

41485

41487

41486

      วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าโครงการฯ เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด