เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"

S 29589520

 S 29589519

S 29589521

       วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง มีผู้แทนหน่วยงานและเกษตรกรเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 ราย