เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561"

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561"
timeline 20180105 150030
timeline 20180105 150037
timeline 20180105 150046
วันที่ 5 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวจันทร์จิรา ดวงติ๊บ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง