ร่วมสังเกตการณ์ กับคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว (คตก.) ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

ร่วมสังเกตการณ์ กับคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว (คตก.) ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

S 19914762

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมสังเกตการณ์ กับคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว (คตก.) ระหว่างเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันป่าสักและผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำผลผลิตข้าวเปลือกพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่มาจำหน่าย 5 ราย จำนวน 4.6 ตัน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

S 19914763

S 19914764

S 19914766