การคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

การคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

S 28819460

S 28819462

S 28819461

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวจันทร์จิรา ดวงติ๊บ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 พร้อมสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลกิจกรรมในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ,6 และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง