ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มควบคุมคุณภาพได้ดำเนินการ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มควบคุมคุณภาพได้ดำเนินการ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

S 20545562

S 20545563

S 20545564

S 20545565

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มควบคุมคุณภาพได้ดำเนินการ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนี้ 
1.พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง จำนวน 11 ราย 
2.พันธุ์กข-แม่โจ้ 2 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านใหม่ จำนวน 18 ราย
3.พันธุ์กข 6 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งม่านเหนือ บ้านแค่ บ้านแม่ก๋ง และบ้านท่าขัว จำนวน 10 ราย