ตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว(คตก.)ระหว่างเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านกองหาญและผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ลำปาง โดย นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมสังเกตการณ์ กับคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว(คตก.)

S 20471837

S 20471839

S 20471841

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ลำปาง โดย นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมสังเกตการณ์ กับคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว(คตก.)ระหว่างเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านกองหาญและผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ หมู่ 8 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง