ตรวจประเมิน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่

ดำเนินการตรวจประเมิน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่

32318

32315

32316

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดย นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอาทิตยา อยู่รักญาติ และนางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนี้
1.เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP จำนวน 4 กลุ่ม
   ได้แก่ ห้วยม้ากลุ่ม 1 ห้วยม้ากลุ่ม 2 ห้วยม้ากลุ่ม 3 และห้วยม้ากลุ่ม 4

2.เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP Seed        จำนวน 1 กลุ่ม
   ได้แก่ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังเย็น