ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2561 ณ โรงเรียนวัดนาแก้ว ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2561 ณ โรงเรียนวัดนาแก้ว ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

95

96

97

98

99

100

101

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติมิตรแท้ในนาข้าว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2561 ณ โรงเรียนวัดนาแก้ว ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 55 คน