ประชุมทางไกลออนไลน์(Web conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร ปี 2561/62 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ประชุมทางไกลออนไลน์(Web conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร ปี 2561/62 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

81

82

83

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และนายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์(Web conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร ปี 2561/62 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง