ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการทำนามืออาชีพภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการ

ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการทำนามืออาชีพภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการ

69

70

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส   อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการทำนามืออาชีพภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่อง การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว ณ วัดทุ่งสุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย