เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

46

47

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวศศิธร คืนมาเมือง นักเกษตร เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น 3 โดยมีนางจันทิรา โยธิการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม