ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว(กิจกรรมสารวัตรเกษตร) ประจำปี 2561

ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว(กิจกรรมสารวัตรเกษตร) ประจำปี 2561 

43

44

45

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว(กิจกรรมสารวัตรเกษตร) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่