มอบป้ายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561 ( รายใหม่ )

มอบป้ายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561 ( รายใหม่ )

39

40

41

42

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาว นภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มอบป้ายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561 ( รายใหม่ ) และร่วมมอบปลากับ นายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแม่เมาะเป็นปลาพันธุ์ยี่สกเทศจำนวน 1,500 ตัว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าโครงการฯ จำนวน 46 ราย พื้นที่หมู่ที่ 1,5,7 ตำบลสบป๊าด ตำบลบ้านดง ณ วัดสบป๊าด หมู่ 1 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง