เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานโครงการ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานโครงการ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

31

32

33

34

35

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์จิรา ดวงติ๊บ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานโครงการ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว นางวเรนยา สิงคนิภา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และนายสุนทร เหมทานนท์ นักวิจัย คณะนิเทศงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 25 ราย