เป็นวิทยากร หลักสูตรการทำนามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

 เป็นวิทยากร หลักสูตรการทำนามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

25

26

27

28

29

30

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร หลักสูตรการทำนามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องการเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าวปลูก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 1, 6 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย