เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief Of Operation) ครั้งที่ 3/2561

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief Of Operation) ครั้งที่ 3/2561

19

20

21

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และนางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief Of Operation) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธาน