ประชุมทบทวน ติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2561

ประชุมทบทวน ติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2561 

10

11

12

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานประชุมทบทวน ติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2561 โดยมีคณะข้าราชการเข้าร่วมประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานและสรุปปัญหาอุปสรรคผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งข้อพิจารณาแนวทางที่จะดำเนินงานต่อไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง