ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด เขตที่ 6 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด เขตที่ 6 ครั้งที่ 1/2561

443

444

445

446

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด เขตที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561ประธานที่ประชุมโดยนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 คน