มอบใบรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม

 มอบใบรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม

428

429

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

         นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มอบใบรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่มขอบข่ายการรับรอง : แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ และมอบใบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์(มกษ.9000 เล่ม1-2552 และ เล่ม4-2553) : การแปรรูปและการคัดบรรจุ ในเขต อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง