เป็นวิทยากร หลักสูตรการทำนามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ ร่วมจัดนิทรรศการ

เป็นวิทยากร หลักสูตรการทำนามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ ร่วมจัดนิทรรศการ

420

421

422

423

424

425

426

427

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรการทำนามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องการเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าวปลูก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย และ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดวังควาย หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย รวมเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 100 ราย