ประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

415

416

417

418

419

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จังหวัดลำปาง ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประธานที่ประชุมโดย นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ และติดตามประเมินผลของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 13 โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 12 หน่วยงาน ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 19 คน