นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมได้จัดกิจกรรมการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน

นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมได้จัดกิจกรรมการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมได้จัดกิจกรรมการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศพก.อำเภอเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และนางกัลยารัตน์ นิลยกานนท์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปลัดอำเภอเกาะคา กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการรวม 100 คน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ได้แนะนำความรู้เรื่องการเตรียมดิน การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าวปลูก พันธุ์กข-แม่โจ้ 2 ,พันธุ์กข6