เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ในการชี้แจงโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ในการชี้แจงโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

395

396

397

26 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ในการชี้แจงโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประธานที่ประชุมโดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จากห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรับฟังนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง