รับการตรวจติดตามงาน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม เข้าสู่การตรวจรับรอง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (ครั้งที่ 1)

รับการตรวจติดตามงาน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม เข้าสู่การตรวจรับรอง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (ครั้งที่ 1)                                                                      391

392

393

394                 

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รับการตรวจติดตามงาน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม เข้าสู่การตรวจรับรอง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (ครั้งที่ 1)                                                                                                        

โดยมี ว่าที่พันตรี วิศาล สมพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะจากกลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เป็นผู้ติดตามงาน ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง