ร่วมงานโครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมงานโครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

390

387

388

389

25 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายชาญยศ คำยวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายสิทธิพงษ์ ไชยสาร ช่างไม้ ช2 นายนรินทร์ ศรีใจแก้ว ช่างเครื่องจักรกล ช3 และนายมนตรี จอมอินตา พนักขับรถยนต์

เข้าร่วมงานโครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประธานเปิดงานสัมมนาโดยพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมงานและรับฟังประมาณ 4,000 คน