ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้พันธุ์ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้พันธุ์ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

371

372

373

374

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวุฒินันท์ โพธิจินดา ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้พันธุ์ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย