ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี

 ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี

362

363

364

365

366

367

368

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนางสุรีย์รัตน์ ขัติยะ เจ้าของศพก. เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน และคณะครูโรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 30 ราย