วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

358

359

360

361

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ณ ศาลาประชาคมบ้านกาดใต้ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย