จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 

351

352

353

354

355

356

357

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ประธานพิธีเปิดงานโดย นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอแม่พริก ณ ศพก.เครือข่ายอำเภอแม่พริก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นภาอำไพพร (ตูบคำ) ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการรวม 200 คน ประจำสถานีเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้แนะนำความรู้เรื่องการเตรียมดิน การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าวปลูก พันธุ์กข-แม่โจ้ 2 ,พันธุ์กข6 พร้อมนำข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561 มาแจกให้กับเกษตรกรผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ