ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ

334

335

336

337

338

339

340

341

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประธานพิธีเปิดงานโดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีเกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการรวม 115 คน ได้แนะนำความรู้เรื่องการเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าวปลูก พันธุ์กข-แม่โจ้ 2 ,พันธุ์กข6 พร้อมนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2561 มาแจกให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ