ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าว

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าว

289

290

291

292

293

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ โดย นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง