กิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

กิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี

321

322

323

326

327

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 


         นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนางสุรีย์รัตน์ ขัติยะ เจ้าของศพก. เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน และคณะครูโรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 30 ราย