จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

313

310

312

314

315

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 


         นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ประธานพิธีเปิดงานโดย นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอแม่พริก ณ ศพก.เครือข่ายอำเภอแม่พริก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นภาอำไพพร (ตูบคำ) ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการรวม 200 คน ประจำสถานีเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้แนะนำความรู้เรื่องการเตรียมดิน การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าวปลูก พันธุ์กข-แม่โจ้ 2 ,พันธุ์กข6 พร้อมนำข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561 มาแจกให้กับเกษตรกรผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ