เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม

สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

299

300

301

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561


       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจข้อมูลการตลาดข้าวในจังหวัดลำปาง และเก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง