อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ วัดท่านาง หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ วัดท่านาง หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน

283

284

285

286

287

288

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

       จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านท่านาง เกษตรกรจำนวน 18 ราย

2. กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเหล่า เกษตรกรจำนวน 22 ราย

รวมเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย

       ณ วัดท่านาง หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง