ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

275

276

277

278

279

280

281

282

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมบูรณ์ จังกา เจ้าของศพก. เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 30 ราย