ร่วมตรวจประเมินและต่ออายุร้านอาหาร ตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Restaurant)

ร่วมตรวจประเมินและต่ออายุร้านอาหาร ตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Restaurant) 

266

267

268

269

270

271

วันที่ 14-15 และ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวกิตติกานต์ พันธุ์มี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจประเมินและต่ออายุร้านอาหาร ตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Restaurant) ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับรองร้านค้าตามโครงการดังกล่าวฯ เพื่อตรวจรับรองและต่ออายุร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ได้อย่างต่อเนื่อง