จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ วัดวังหิน หมู่ 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ วัดวังหิน หมู่ 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

263

264

265

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

       จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มข้าวอินทรีย์วังหิน (กลุ่มที่ 1) เกษตรกรจำนวน 27 ราย

2. กลุ่มข้าวอินทรีย์วังทอง (กลุ่มที่ 2) เกษตรกรจำนวน 30 ราย

3. กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านวังหินพัฒนา (กลุ่ม 1) เกษตรกรจำนวน 20 ราย

รวมเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย

       ณ วัดวังหิน หมู่ 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง