ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.

251

252

253

254

18 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ได้ร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อปลุกจิตสำนึก การเป็นข้าราชการที่ดี