จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดท่าหลวง หมู่ 4 ตำบลเถินบุ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561  ณ วัดท่าหลวง หมู่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

234

235

236

237

238

239

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

       จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านท่าหลวง เกษตรกรจำนวน 35 ราย

2. กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านใหม่ เกษตรกรจำนวน 22 ราย

3. กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านท่าและบ้านดอนแก้ว เกษตรกรจำนวน 25 ราย

รวมเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 82 ราย

       ณ วัดท่าหลวง หมู่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง