กิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์กข6 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่กัวะ อำเภอ

กิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์กข6 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ

225

226

227

228

229

230

231

232

233

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์กข6 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีนายหลุย กันทิยะ เจ้าของศพก. เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และคณะครูโรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 30 ราย