ติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าข้าวในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าข้าวในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

221

223

222

224

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้

1.ติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าข้าวในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

2.ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข6 และพันธุ์กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง