ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน และสาธิตวิธีเพาะต้นกล้านาโยนให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่พริก

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน และสาธิตวิธีเพาะต้นกล้านาโยนให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่พริก

214

215

216

217

218

219

220

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน และได้สาธิตวิธีเพาะต้นกล้านาโยนให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยมีนายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต เป็นประธานศพก. มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เข้าร่วมจำนวน 20 คน