จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

201

202

203

204

205

206

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

       จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มข้าวอินทรีย์น้ำโท้ง เกษตรกรจำนวน 27 ราย

2. กลุ่มข้าวอินทรีย์ป่าตาล (กลุ่มที่1) เกษตรกรจำนวน 26 ราย

3. กลุ่มข้าวอินทรีย์ป่าตาล (กลุ่มที่2) เกษตรกรจำนวน 18 ราย

รวมเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 71 ราย

       ณ วัดป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง