จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง

195

196

197

198

199

200

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย